هفته گردشگری

مجتمع ساحلی پدیدارخزر ضمن عرض نبریک هفته گردشگری به هموطنان عزیز 40% تخفیف  ویژه بعنوان هدیه به شما عزیزان تقدیم می نماید.